Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Komplexní služby ve správě a vymáhání pohledávek. Pohledávky jsou náš svět. Credit One, a.s.

Stát odpovídá za škodu způsobenou exekutorem při výkonu státní správy

Jako přelomový se pro Exekutorskou komoru jeví rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5, podle kterého za škodu, která byla způsobena exekutorem při výkonu pravomocí svěřených státem, odpovídá stát.
V předmětném sporu se žalobci domáhali po soudním exekutorovi úhrady odměny nákladů exekuce, jelikož při výkonu exekuční činnosti vydal exekuční příkaz přikázáním pohledávky z účtu manželky povinného, ačkoliv dluh vznikl před uzavřením manželství, a tedy nespadal do společného jmění manželů. Exekutor se proti podané žalobě bránil tvrzením, že s ohledem na novelu Exekučního řádu, která je účinná od 1.1.2013, má odpovědnost státu před odpovědností samotného exekutora přednost, a tak by žalobci měli náhradu škody vymáhat právě po státu.

Soud přisvědčil tvrzení soudního exekutora s tím, že úkony exekutora při výkonu exekuční činnosti jsou výkonem státní správy, což dle názoru soudu potvrzuje skutečnost, že odpovědnost státu má v tomto případě přednost před samotnou odpovědností soudního exekutora. Soud ve svém rozhodnutí uvedl, že před účinností výše uvedené novely bylo zákonné ustanovení týkající se odpovědnosti za vadný postup exekutora nejednoznačné, neboť ponechávalo na úvaze poškozeného, proti komu bude svůj nárok uplatňovat. Právě zmíněná novela upravila problematické ustanovení tak, aby bylo možné jednoznačně určit, jaké činnosti exekutor činí jako výkon státní správy, a které pod tento výkon naopak nepatří. Soud ve svém rozhodnutí judikoval, že v souladu se zákonnými ustanoveními se vydání exekučního příkazu jednoznačně posuzuje jako výkon státní správy, a za chybné vydání takového příkazu tedy odpovídá stát a nikoliv soudní exekutor.