Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Komplexní služby ve správě a vymáhání pohledávek. Pohledávky jsou náš svět. Credit One, a.s.

Nárůst žádostí o oddlužení

Od účinnosti novely insolvenčního zákona, kterou došlo k posílení pozice dlužníků v rámci insolvenčního řízení se počet žádostí o oddlužení zvýšil téměř trojnásobně.

V květnu evidovalo Ministerstvo spravedlnosti 1 202 návrhů na povolení oddlužení, v červnu jich bylo již 2 626, což značí nárůst o 189 procent. K nárůstu však nedochází na celém území rovnoměrně, přičemž největší nárůst eviduje Krajský soud v Ostravě a Ústí nad Labem. S ohledem na skutečnost, že dle novelizovaného znění insolvenčního zákona je pro dlužníky snazší splnit podmínky pro splnění oddlužení, dalo se předpokládat, že od června dojde k nárůstu žádostí o oddlužení, přičemž na tuto skutečnost upozorňovali příslušné soudy již dříve. Kolegium předsedů krajských soudů se obává, že personální ani další kapacity nemusí být pro takový případ dostatečné, neboť s ohledem na skutečnost, že novela je účinná pouze krátce, lze očekávat, že nárůst bude v budoucnosti nadále pokračovat a nastalou situaci bude třeba řešit.

S nárůstem návrhů na povolení oddlužení taktéž došlo k nárůstu počtu odmítnutých insolvenčních návrhů. Hlavním nedostatkem návrhů je přitom absence konkrétních skutečností osvědčujících úpadek, v takovém případě tedy soudu nezbývá než návrh odmítnout jako neurčitý. Převažujícím důvodem jsou pak konkrétně nedostatečné údaje o splatnosti a výši pohledávky, které bývaly nedostatečně uváděny i před účinností novely, jejich absence však byla kompenzována seznamem závazků, který byl do 30.05.2019 povinnou přílohou k návrhu na povolení oddlužení. Po novele insolvenčního zákona však došlo k zúžení povinných příloh, takže již není nutné přikládat výše uvedený seznam závazků, a není tak možné jím zhojit neurčitost návrhu.