Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Komplexní služby ve správě a vymáhání pohledávek. Pohledávky jsou náš svět. Credit One, a.s.

Dočasná úprava zákonných lhůt

Je nepochybné, že současná krizová situace vyvolaná ohrožením koronavirem covid-19 přinesla řadě lidem množství problémů a zasáhla mimo jiné i oblast práva. Právě ke zmírnění dopadů přijatých karanténních opatření vstoupil dne 24. dubna 2020 v účinnost zákon č. 191/2020 Sb., který se dotýká několika právních okruhů.

Předně vyšel zákonodárce vstříc účastníkům řízení tím, že zakotvil dočasnou úpravu možnosti prominutí lhůt. Prominout lze lhůtu jak v soudním řízení nalézacím, tak i vykonávacím (exekuci). Účastník, který v důsledku přijatých mimořádných opatření zmešká procesní lhůtu k provedení úkonu, může požádat soud o její prominutí, a to ve lhůtě 15 dnů od ukončení účinnosti mimořádných opatření, v případě exekučního řízení do 7 dnů. Zároveň je třeba s takovou žádostí spojit příslušný úkon, který byl zmeškán. Zákon nezakládá právní nárok na prominutí lhůty a žádost tak bude vždy individuálně posuzována soudem.

V souvislosti s výše uvedeným je vhodné doplnit, že citovaný zákon zavádí i dočasné pravidlo omezené 30. červnem 2020, díky kterému může věřitel po dlužníkovi požadovat v případě prodlení sankce jen do výše zákonného úroku z prodlení, i když strany měly smluven úrok z prodlení vyšší, či na prodlení byla navázána například smluvní pokuta. Tohoto ustanovení zákona se užije, prokáže-li dlužník, že mu omezení plynoucí z mimořádných opatření znemožnilo nebo podstatně ztížilo včasné splnění peněžitého dluhu.