Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Komplexní služby ve správě a vymáhání pohledávek. Pohledávky jsou náš svět. Credit One, a.s.

Neplatné rozhodčí doložky neznamenají zánik dluhu

V současné době se opětovně dostává do popředí zájmu problematika exekucí vedených na základě rozhodčích nálezů. Ve světle judikatury dochází stále častěji k zastavování takto vedených exekucí, a to zejména z důvodu nedostatku pravomoci rozhodce k rozhodování takového sporu, který může zpravidla spočívat v neurčitém či netransparentním vymezení osoby rozhodce nebo nesplnění zákonných podmínek týkajících se osoby rozhodce. V souvislosti s takto vedenými exekucemi je často užíván pojem nezákonných exekucí, proti čemuž se vymezuje Exekutorská komora, která uvádí, že postup exekutora v takovém případě není nezákonný, neboť vedením exekuce jej pověřil exekuční soud, který přezkoumával zákonné podmínky pro vedení exekuce. V předmětných případech však nastala situace, kdy vznikl důvod pro zastavení exekuce, avšak tato skutečnost nemá za následek to, že by se jednalo o exekuci nezákonnou.

Výše uvedené stanovisko Exekutorské komory potvrzuje také fakt, že nároky vymáhané na základě neplatné rozhodčí doložky, u nichž byla z tohoto důvodu exekuce následně zastavena, mohou být nadále uplatňovány u soudu. Zastavením exekučního řízení nedochází k zániku povinnosti hradit dluh, neboť právním důvodem existence dluhu je smlouva uzavřená mezi dlužníkem a věřitelem. S ohledem na tuto skutečnost má tedy věřitel možnost se svého nároku domoci u soudu, který rozhodne, zda je pohledávka po právu nebo nikoliv. Je-li věřiteli jeho nárok přiznán, má možnost svou pohledávku následně opětovně exekučně vymáhat, a to na základě pravomocného rozhodnutí soudu. Paradoxně může v takovém případě nastat situace, kdy bude dlužník povinen z důvodu narůstajícího příslušenství uhradit vyšší částku, než kdyby svůj dluh uhradil v původním exekučním řízení.