Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Komplexní služby ve správě a vymáhání pohledávek. Pohledávky jsou náš svět. Credit One, a.s.

Omezení vzniku a vymáhání dětských dluhů

Na konci dubna 2021 prošla Senátem novela občanského zákoníku, která si klade za cíl upravit vznik a vymáhání dluhů u dětí. V budoucnu bude možné vymáhání peněžitého dluhu dítěte jen do výše jmění nezletilého ke dni, kdy nabyl plnou svéprávnost. Nová pravidla by měla začít platit od července tohoto roku a budou se vztahovat na lidi do 21 let věku.

Oprávněné zájmy věřitelů by měly být chráněny tím, že novela současně zavádí ručení zákonného zástupce za dluhy, které přesahují jmění nezletilého. Bude se to týkat případů, kdy dluhy vzniknou na základě právního jednání, k němuž dal zákonný zástupce souhlas nebo které učinil za dítě. Škodu, kterou způsobí dítě mladší 13 let, má podle novely hradit ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled. Z tohoto pravidla zavádí návrh dvě výjimky. Dítě bude odpovědné, pokud škodu způsobí skutkem majícím povahu úmyslného trestného činu, nebo pokud to dovolí jeho majetkové poměry.

Novela taktéž zasahuje do občanského soudního řádu a to v té podobě, že soudům znemožní vydat proti nezletilému platební rozkaz, rozsudek pro zmeškání a v určitých případech také rozsudek pro uznání. Zároveň soudům ukládá povinnost posílat obsílky i nezletilým osobám starším 15 let, tedy nikoliv pouze jejich zákonným zástupcům, jak je tomu v současné době.