Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Komplexní služby ve správě a vymáhání pohledávek. Pohledávky jsou náš svět. Credit One, a.s.

Aktuální data z insolvencí

Podle prezentace společnosti Insolcentrum je zjevný rozdíl v průměrných výších dluhů, které dlužníci přinášejí do oddlužení, podle jednotlivých regionů. Tento rozdíl se také projevuje v míře splacení pohledávek věřitelů během oddlužení, která se v průběhu let snižuje. Průměrný souhrn dluhů dlužníků v insolvenci činí 1,35 milionu korun, přičemž mediánový dluh je ve výši 620 tisíc korun.

Věřitelé z oddlužení dlužníků obdrží zpět pouze 17,9 % svých původních pohledávek, což je výrazný pokles oproti období let 2013 až 2018, kdy činila tato míra uspokojení průměrně 56 %. Nutno však dodat, že v uvedeném období byl průměrný dluh ve výši 660 tisíc korun. Pokles uspokojení pohledávek věřitelů je tak ovlivněn nejen nižšími úhradami ze strany dlužníků, ale i nárůstem průměrné výše jejich dluhů. Nejvyšší dluhy v oddlužení mají lidé v Praze s průměrnou výší dluhů 2,54 milionu korun, kdy věřitele obdrží zpět jen 11,2 % svých pohledávek. Naopak nejnižší souhrn dluhů v oddlužení mají dlužníci v Ústeckém kraji s průměrnou výší 990 tisíc korun a návratností pro věřitele 23,2 % jejich pohledávek.

Je vhodné doplnit, že na půdě Parlamentu aktuálně leží v současné době novela insolvenčního zákona. Tato novela navrhuje zkrácení doby oddlužení ze současných pěti let na tři roky pro všechny dlužníky. Ministerstvo spravedlnosti zdůrazňuje nutnost přizpůsobit systém insolvenčního řízení aktuálním ekonomickým podmínkám a umožnit dlužníkům návrat do běžného života bez neúnosných dluhů. Nicméně podnikatelé, Svaz měst a obcí a další zástupci věřitelů vyjadřují obavy ohledně dopadů tohoto opatření na finanční trh, veřejné rozpočty a kvalitu veřejných služeb.