Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Komplexní služby ve správě a vymáhání pohledávek. Pohledávky jsou náš svět. Credit One, a.s.

Novela občanského zákoníku posílila práva věřitelů

Nenápadná, ale přesto významná novela § 1932 občanského zákoníku přinesla velkou výhodu věřitelům. V odstavci jedna zmíněného paragrafu je řešena otázka, jakým způsobem se započítává částečné plnění dlužníka. Dle první části tohoto odstavce se plnění započítávalo nejprve na náklady již určené, pak na úrok z prodlení, poté na úroky a nakonec na jistinu, což zůstalo nezměněné i po novele. Zmíněný odstavec dával dříve dlužníkovi možnost projevit jinou vůli, tj. dlužník se nemusel při částečném plnění držet zákonného znění a mohl určit, že částečné plnění chce nejprve započíst třeba na jistinu pohledávky. Dosavadní znění odstavce druhého tohoto paragrafu navazovalo na tuto možnost dlužníka a ukládalo možnost věřiteli úročit náklady i úroky v případě, kdy dlužník chce plnit nejprve na jistinu.

Novela však právo věřitele značně posílila. Do odstavce jedna byl přidán dovětek „a věřitel s tím souhlasí“. Zůstává tedy zachována možnost dlužníka projevit při plnění jinou vůli (a započítávat částečné plnění v jiném pořadí), je však podmínkou, že s tím věřitel souhlasí. Došlo i ke změně druhého odstavce, kdy věřitel již nemá právo na úroky z nákladů a úroků, ale má možnost nesouhlasit se započítáváním částečného plnění dlužníka v jiném než zákonem pořadí.

Novelou § 1932 odst. 2 občanského zákoníku došlo také k posílení ochrany dlužníka spotřebitele. Jestliže dlužník spotřebitel je v prodlení s plněním dluhu a zároveň částečně plní, tak se jeho plnění započte nejprve na náklady již určené, pak na jistinu, úrok a až nakonec na úrok z prodlení.