Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

claim
Archiv novinek

Oznámení o rozhodnutí valné hromady o zaknihování akcií společnosti

Představenstvo společnosti Credit One, a.s., se sídlem V Celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 27627721, akciová společnost, zapsána v oddílu B, ve vložce 11314 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále též jen „společnost“), oznamuje tímto ve smyslu § 529 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, že valná hromada společnostirozhodla dne 15. 2. 2018 (slovy: patnáctého února roku dva tisíce osmnáct) o přeměně všech akcií obchodní společnosti Credit One, a.s., tedy všech 200 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) vydaných jako cenné papíry, na zaknihované akcie. V důsledku a ve smyslu tohoto rozhodnutí se mění článek 4 odstavec 2 stanov společnosti. Stanoví se lhůta dva (2) měsíce ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku k odevzdání akcií společnosti, a to v sídle společnosti; akcionáři současně sdělí čísla svých majetkových účtů, na které budou jejich zaknihované akcie zaevidovány.

Společnost současně informuje akcionáře, že proces přeměny akcií společnosti na zaknihované akcie lze urychlit, pokud budou odevzdány všechny akcie a poskytnuty veškeré údaje o majetkových účtech akcionářů před uplynutím výše uvedené lhůty. V takovém případě společnost může dát pokyn k zaevidování zaknihovaných akcií na majetkové účty akcionářů neprodleně po shromáždění veškerých akcií a údajů o majetkových účtech i před uplynutím výše uvedené lhůty.

V Praze dne 8. března 2018

Ing. Petr Bujnoch, MBA
místopředseda představenstva Credit One, a.s.